پست های ارسال شده در مهر سال 1389

متغیرهای اصلی فرایند FCAW

متغیرهای اصلی فرایند  FCAW     Bitmap   fusion & penetration → WFS ↑ → F&P  ↑       welding current → WFS ↑ →       A ↑       arc heating → WFS ↑ → A.H   ↑ WIRE FEED SPEED (WFS) resistance heating → WFS ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید