جوشکاری,تست مخرب و غیر مخرب ,بازرسی جوش .بازرسی رنگ . سندبلاست .

تست های غیر مخرب به تست هایی اطلاق میگردد که بدون آسیب رساندن به قطعه ، نمونه مورد آزمایش قرار میگیرد .

انواع تست های غیر مخرب که در ایران کاربرد بیشتری دارند به شرح ذیل میباشند :

1- بازرسی چشمی

2 - مایعات نافذ

3 - ذرات مغناطیسی

4 - فراصوتی

5 - رادیو گرافی و تفسیر فیلم

6 - جریان گردابی

بازرسی چشمی : در این روش وضعیت ضاهری قطعات ، ابعاد و اندازه و عیوب ظاهری جوش و نمونه مورد بررسی قرار میگیرد .

مایعات نافذ : برای تشخیص عیوب سطحی از این متد استفاده میگردد . این متد جهت بازرسی نمونه های آهنی و غیر آهنی کاربرد دارد .

ذرات مغناطیسی : از این روش جهت تشخیص عیوب سطحی و غیر سطحی با توجه به نحوه قرارگیری عیب استفاده میشود .

تست فراصوتی : جهت تشخیص ناپیوستگی های داخلی قطعات و ضخامت سنجی و ... استفاده میشود .

رادیوگرافی : در این روش نمونه توسط اشعه های ایکس و گاما ارزیابی شده و فیلم حاصل توسط مفسر ، تفسیر میگردد .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید