نرم افزارهای مفید صنعتی

PRDROP 

محاسبات افت فشارلوله

PROII 

طراحی و مدلسازی شیمیایی وپالایشگاهی

PUMPS 

محاسبات رویه پمپها

RIEMPI 

محاسبات بستر تجمیع (Packing bed)

RKS 

تعادل سیال-خلأ / معادلهRKS

SCA1 

تعادل آنتالپییک H/E

SCA3

تعادل آنتالپیشبکه H/E

SCARIC 

ایمنی مخازن (طبق API 520/521)

SERPON 

محاسبه ترمودینامیکی حلقههای حرارتی برای مخازن ذخیره

SIGMA 

محاسبه کشش سطحی

SMOK 

تعادل مواد و ترکیبدود

SOUND 

تخمین خروش جریال سیال (Flow Noise)

STEAM TRACE 

سایزبندی خطوط رهگیریبخار

STRBINE 

طراحی توربین های چندفازی

SULPAK 

طراحی و تعیین سایز ستونتجمیع

TRAP SELECT

انتخاب تله آبگیر

VALVE 

طراحی بررسی سینیشیرآلات

VISCO 

محاسبات مخلوط شدگیچسبنده

VISGAS 

محاسبه چسبندگی گارهیدروکربنی

PLADE 

تحلیل اقتصادی + برنامه ریزی سرمایهگذاری

PHAST 

ابزارهای آنالیز مناطق خطرناکپروسس

HYSYS 

طراحی فرایند و پروسس هایشیمیائی

FLRE NET 

محاسبه خروجی و افتجریان

PV ELITE

/ 0 نظر / 9 بازدید